Najlepšie citáty o bohu

O Bohu

Najlepšie citáty, rozprávky, vtipy, sms priania, optické ilúzie, oznamká.

Fit-Life.sk - Športová výživa

Ježiš urobil niečo výnimočné: rozhodol sa ísť cestou slabosti a na prvý pohľad sa zdalo, že dopustil, aby iní zvíťazili nad ním. Na cestu, ktorá viedla k slabosti a pokore sa vydal už vo chvíli, keď sa v Máriinom lone Slovo stalo telom.
Jean Vanier

Boh je muž a modlitba je jeho ženou.
Jules Supervielle

Takže Einstein sa mýlil, keď povedal, že Boh nehrá kocky. Uvažovanie o čiernych dierach nasvedčuje, žeBoh nielenže hrá kocky, ale občas ich hádže aj tam, kde ich nikto nemôže vidieť.
Stephen William Hawking

Ak máme robiť pokroky, musíme pred naším Bohom umlčať svoj jazyk i svoje chúťky, lebo Boh počúva jedine reč mlčiacej lásky.
Ján z Kríža

Kto nemiluje svojho blížneho, nenávidí Boha.
Ján z Kríža

Keď sa pominiem v Bohu, budem tam, kde som bol predtým večne.
Angelus Silesius

Keď čítame Sväté písmo, Boh sa vracia poprechádzať sa v pozemskom raji.
Ambrosius Milánsky

Nijaká úradná moc nemôže Američanovi zabrániť, aby prisahal vernosť tomuto národu pred Bohom.
George Walker Bush

Boh, ktorý miluje svoje dieťa, keď vidí, že niekto alebo niečo ho zasiahlo, má toľko fantázie, že vie pretvoriť zlo na dobro, nečinnosť na kontempláciu, bolestný výkrik na modlitbu, bolesť na úkon lásky.
Carlo Carretto

Viera v Boha spočíva v tom, že človek má dostatok svetla k tomu, aby vydržal temnotu.
Louis Evely

Nesmieme zachraňovať iba seba, do domu nášho Otca sa musíme vrátiť spoločne.
Charles Péguy

Koho bohovia milujú, umiera mladý.
Menander

Najlepším spôsobom ako poznať Boha, je milovať čo najviac vecí.
Vincent Willem van Gogh

Keď pouvažujem, že je Boh spravodlivý, bojím sa o svoju zem.
Thomas Jefferson

Svätci sú odpoveďou zhora na otázky z dola.
Hans Urs von Balthasar

Pre tých ktorý veria v Boha, je vysvetľovanie zbytočné. Pre tých, ktorí v Boha neveria, nie je možné vysvetlenie.
Franz Werfel

Boh nám niekedy niečo vezme, pretože nám pripravuje niečo lepšie, čím ho viac oslávime.
Svätá Faustína

Snaž sa, aby Pán vždy zaujímal prvé miesto.
Mary Wardová

Keď hľadáme Boha úprimne, cestu k nemu máme neustále otvorenú a ľahko dosiahneme odpustenie chýb zo slabosti.
Mary Wardová

Boh si poslúži aj menej dokonalými vecami, aby dosiahol svoje zámery.
Mary Wardová

Boh má na všetko svoj čas.
Mary Wardová

Len tí, ktorí celkom patria Bohu, sú silní a súci na všetky tie dobré skutky, ktoré treba vykonať vo svete.
Mary Wardová

Neuspokoj sa s ničím, čo je menej ako Boh.
Mary Wardová

Boh nemá radosť zo skutkov, ktoré konáme z donútenia alebo pre vlastné uspokojenie, preto všetko konajme z lásky a slobodne alebo radšej nekonajme nič.
Mary Wardová

Boh miluje jednoduchosť, nie však nevedomosť.
Mary Wardová

Najsilnejšia zo všetkých pohnútok zanechať hriechy je tá, že ich zakazuje ten, ktorého milujem.
Mary Wardová

Vždy a všade máme mať stále pred očami väčšiu Božiu službu a spoločné dobro.
Mary Wardová

Myslím si, že pre človeka, ktorý odhodlane a nadovšetko hľadá Boha a chce mu slúžiť, nejestvuje väčšie utrpenie, ako neistota o Božej vôli. A predsa by som ju nechcela spoznať za menšiu cenu.
Mary Wardová

Musíme Boha nasledovať, ale nie ho predbiehať.
Mary Wardová

Nemôžem sa seba samého presvedčiť, že dobrotivý a všemohúci Boh by bol zámerne stvoril parazitujúcu osu s výslovným zámerom, aby sa táto kŕmila v živom tele trebárs aj húseníc.
Charles Robert Darwin

Tých, čo nosia Boha v srdci, poznať po mlčaní.
Gerhard Tersteegen

Kto sa vzdiali od Boha, neuniká jeho moci, vymyká sa len z jeho lásky.
John Henry Newman

Ak chcete nájsť na tejto zemi pravé náboženstvo, hľadajte také, ktoré nevychádza dobre so svetom. Náboženstvo, ktoré vychádza dobre so svetom a svet ho prijíma, je svetské. To, ktoré so svetom dobre nevychádza, pochádza z iného sveta, čo znamená, že je božské.
Fulton John Sheen

Bojím sa iba Boha, nikoho iného!
Jacobus Herculaas de la Rey

Zmieriť ľudí s Bohom a usilovať sa s nimi milo jednať je šľachetný spôsob pomsty.
František Xavérsky

Keď uctievame Máriu, nesmieme ju oddeliť od Krista. Uctievajme ju, ale nie bez Krista, ktorého nosí vo svojom náručí. Prijmime Krista, ale s ním aj Cirkev – a milujme ju.
Ján Pavol I.

Skôr, než človek správne pochopí dielo Ducha Svätého, musí predovšetkým poznať Ducha Svätého.
Raymond Hezekiah Torrey

Ježiš sedemnásťkrát hovorí „nasledujte ma!“. Ani raz nepovedal „uctievajte ma!“.
Richard Rohr

Viera sa začína za hranicami ľudských možností.
Johann Georg Ferdinand Müller

Skutočne len veľmi málo ľudí chápe, čo by im Boh preukázal, keby sa mu celkom odovzdali.
Ignác z Loyoly

Opustiť Boha pre Boha je pre dušu veľkým ziskom, žiadnou stratou.
Ignác z Loyoly

Bohu je každá vec milá iba natoľko, nakoľko pomáha ako nástroj ku konaniu dobra v spojení s ním.
Ignác z Loyoly

Boh je štedrý. Z jeho rúk dostanem to, čo nenájdem v rukách ľudí. Keď ľudia nedajú nič, obdržím všetko odBoha.
Ignác z Loyoly

Je celkom isté, že sa Boh k nám zachová veľmi štedro, ak v nás nájde veľkodušnú a hlbokú pokoru.
Ignác z Loyoly

Nič zo stvorených vecí nemôže spôsobiť v duši takú radosť ako Duch Svätý.
Ignác z Loyoly

V čase, keď diabol pokúša dušu malomyseľnými myšlienkami, treba ju povzbudiť myšlienkou na dobrá, ktoré už od Boha prijala.
Ignác z Loyoly

Máme zničené životy, ale sme dobrí ľudia a máme milosť. A aj keď nemusíme konať dobro, aby nás Bohmiloval, chcem pre neho konať dobro.
Lacey Sturm

Nezáleží na tom, kto si, čomu veríš, čo robíš, čo si spravil, Boh ťa miluje.
Lacey Sturm

Hľadať Boha nakoniec značí objaviť, že Boh nás hľadal prvý.
Emil Krapka

To, čo si 60% až 80% súčastníkov predstavuje pod slovom Boh, našťastie neexistuje.
Karl Rahner

Myslím si, že mnohí ľudia považujú Boha za potrebného na vysvetlenie existencie sveta a najmä existencie života. Mýlia sa, ale náš vzdelávací systém je taký, že mnohí ľudia o tom nevedia.
Clinton Richard Dawkins

Oddať sa Božej vôli znamená mať účasť i na Božom mlčaní.
Paul Claudel

Ja som cesta, pravda a život.
Ježiš Kristus

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Ježiš Kristus

Aký krásny pár sú dvaja veriaci s tou istou nádejou, s tým stým ideálom, s takým istým spôsobom života a s takým istým postojom slúžiť!
Tertullianus

Milovať a byť rozumný nedokáže ani Boh.
Publilius Syrus

Všetky naše dni sú v Božích rukách a pretože život a milosrdenstvo pramenia z tohto zdroja, niet ani najmenšieho dôvodu znepokojovať sa.
Ján XXIII.

Jednota a pokoj. Pre oboje je jedinou podmienkou dobrá vôľa. Aj táto dobrá vôľa je dielom Božej milosti, ale prejaví sa slobodne vykonanými skutkami človeka.
Ján XXIII.

Pomáhať inému človeku, aby miloval Boha, znamená milovať ho; byť podporovaný v láske k Bohu iným človekom znamená byť milovaný.
Søren Kierkegaard

V najúchvatnejšej chvíli, keď kňaz hovorí ‚Hore srdcia‘, mali by sme mať srdcia hore u Boha, a nie dolu na zemi, v myšlienkach na pozemské veci. Kňaz sa vtedy zo všetkých síl usiluje zavrhnúť všetky starosti o tento život a mať srdce v nebi u milosrdného Boha.
Cyril Jeruzalemský

Nikdy nehovor, že Boh je na našej strane, skôr sa modlite, aby sme my mohli byť na jeho strane.
Abraham Lincoln

Keď som bol malý, opýtal som sa kňaza, ako sa dostanem do neba a ako sa chrániť pred všetkým zlom, čo je vo svete. A on mi povedal to, čo kedysi Boh svojim deťom: Ste ovce medzi vlkmi. Buďte chytrí ako hady a nevinní ako holubice.
Thomas Large

Práve neprítomnosť Boha vo viditeľnom vesmíre núti človeka, trápeného nezmyselnosťou svojej existencie, aby ho hľadal.
Seneca

Boh šepká v radostiach, prihovára sa v problémoch a kričí v bolesti.
Clive Staples Lewis

Božia láska sa liší od ľudskej mimo iného aj jedným písmenom. Ľudia často milujú Až. Boh miluje Už.
Max Kašparů

Nestretol som sa ešte nikde s hodnotou, ktorá by bola motivovaná ateizmom. Nepoznám ani jednu hoc aj jednoduchú skladbu či skutok, za ktorým by bolo napísané: konám to z lásky k Božej neexistencii.
Max Kašparů

Dobrá kázeň sa od zlej líši tým, že po homílii sa poslucháč zamyslí nad sebou a po zlej – nad kazateľom.
Max Kašparů

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.
Ján Pavol II.

Radosť vyplýva zo srdca, ktoré sa cíti byť milované Bohom a ktoré miluje Pána.
Ján Pavol II.

Keď niekto hovorí v Božom mene, nesmieme sa pozerať na hodinky.
Ján Pavol II.

Tým, že veríme a že sa viere oddávame, naozaj dávame odpoveď na Božie slovo a ono nepadá do prázdna, ale svojimi plodmi sa vracia k tomu, kto ho vysloví.
Ján Pavol II.

Kto verí, nikdy nie je sám – ani počas života, ani počas smrti.
Benedikt XVI.

Násilie je nezlučiteľné s povahou Boha a povahou duše.
Benedikt XVI.

Emocionálne som ateista. Nemám žiadne fakty, aby som dokázal, že Boh neexistuje, ale tak silne to tuším, že nechcem strácať čas.
Isaac Asimov

Keď ťa napadne, že všetko to, čo si myslel o Bohu, je prevrátené a žiadny Boh nie je, nestrachuj sa nad tým. Stáva sa to každému. Nemysli si však, že tvoja neviera pochádza z toho, že Boh neexistuje, lebo keď už neveríš v Boha, v ktorého si skôr veril, je to preto, že v tvojej viere bolo niečo pochybné a musíš sa viac snažiť lepšie pochopiť to, čo voláš Bohom. Keď divoch prestane veriť vo svojho dreveného Boha, neznamená to, že Boh neexistuje, ale iba, že nie je z dreva.
Lev Nikolajevič Tolstoj

Dokážem milovať Boha preto, že mi dáva slobodu ho poprieť.
Rabíndranáth Thákur

Čím hlučnejší je dnešný svet, tým mlčanlivejší sa zdá Boh.
Gertrud von Le Fort

Bože, daj mi pokojnú myseľ, aby som prijal veci, ktoré zmeniť nemôžem. Daj mi silu, aby som zmenil veci, ktoré zmeniť môžem. A daj mi múdrosť, aby som rozlíšil jedno od druhého.
Reinhold Niebuhr

Bohu sa nepáčime pre veľké skutky, ale pre lásku, s akou konáme.
František Saleský

Najväčším dobrom pre človeka je žiť, pracovať a radovať sa len pre Boha.
František Saleský

Jediný skutok lásky k Bohu v čase suchopádnosti má väčšiu hodnotu ako mnoho skutkov v čase nadšenia a útechy.
František Saleský

Boh očakáva od nás skôr vernosť v malých veciach, ktoré máme na dosah, ako veľkú túžbu po veciach veľkých, na ktoré sotva budeme mať príležitosť.
František Saleský

Buďme si istí, že aj keď nám všetko chýba, nikdy nám nebude chýbať Boh, ktorý je a aj má byť naše všetko.
František Saleský

Keď sa tešíš, otváraš srdcia; keď nariekaš, zatváraš ich. Boh je Bohom radosti. Radosť je teda pravým postojom nábožného človeka.
František Saleský

Keďže sme biedni a slabí, pokora nám nedovolí spoliehať sa na seba, no veľkodušnosť v nás vyvoláva dôveru v Boha, od ktorého pochádza všetko dobré. Tieto dve čnosti sa nemajú oddeľovať.
František Saleský

Čím opravdivejšie a dokonalejšie budeme dôverovať Bohu, tým zjavnejšie pocítime jeho prozreteľnosť.
František Saleský

Kto má pravú Božiu slobodu, nestráca radosť a pokoj srdca. Smútok vniká tam, kde je naviazanosť na svetské veci.
František Saleský

Keby som zbadal, že mám v srdci čo i len jediné vlákenko, ktoré by nepatrilo Bohu, hneď by som ho vytrhol.
František Saleský

Je omyl myslieť si, že ten, kto slúži Bohu bez citových nežností, je Bohu menej príjemný.
František Saleský

Osloboďte si občas svoje srdce od ľudí, aby ste mohli pokojne hovoriť s Bohom o veciach svojej duše.
František Saleský

Boh nemeria našu dokonalosť podľa množstva vecí, ktoré preňho robíme, ale podľa spôsobu, ako ich konáme.
František Saleský

Služby, ktoré preukazujeme osobám, ku ktorým necítime sympatiu, sú záslužnejšie, lebo nepochádzajú z ľudskej lásky, ale z čistej lásky k Bohu.
František Saleský

Boh dal človeku rozum, aby ho viedol.
František Saleský

Dve veci nám pomôžu zotrvať v nábožnom živote: rozhodnutie plniť si povinnosti stavu a odvaha neznepokojiť sa a nezmalomyseľnieť pri chybách, ktorých by sme sa mohli dopustiť.
František Saleský

Usilujme sa nikdy nestrácať dôveru v Boha. Keď vám dá padnúť, nie je to preto, že vás chce opustiť, ale preto, aby vás ponížil a aby ste si v budúcnosti dali väčší pozor.
František Saleský

Rozhodnite sa radšej tisíckrát umrieť ako milovať niečo iné väčšmi ako Boha.
František Saleský

Dávajte si pozor na svoje náklonnosti, lebo skoro všetci milujú podľa svojho vkusu. Len málokto miluje podľa pravdy a vkusu Božieho. Ak máte príležitosť vykonať niečo dobré, urobte to hneď a veľkodušne.
František Saleský

Nasledovať Boha spočíva v tom, že sme k blížnym láskaví, že sme rozhodnutí plniť jeho vôľu, že mu dôverujeme s pokorou a jednoduchosťou a znášame svoje vlastné nedokonalosti.
František Saleský

Usilujme sa o takú slobodu ducha, že keď nás niekto vyruší v pobožnosti, vieme pobožnosť prerušiť s veselou tvárou. Kto takúto slobodu nemá, ukazuje, že ho to mrzí a ponosuje sa.
František Saleský

Milovať prináša veľké uspokojenie, keď v milovaní nemožno prekročiť medzu. Najväčším uspokojením je však milovať Boha, lebo tam takého nebezpečenstva niet.
František Saleský

Nemôžeme sa celkom prispôsobiť svetu a žiť jeho životom a pritom sa nevzdialiť od Boha a tým stratiť všetko.
František Saleský

Ak vieme nájsť radosť a Božiu vôľu aj v biedach tohto sveta, sú rovnako milé ako raj.
František Saleský

Niektorí ľudia sú takí zamilovaní do Boha, že čokoľvek robia, dopúšťajú sa určitého druhu modloslužby. Stvoria si toľko modiel, koľko vecí robia.
František Saleský

Aby si bol krásny, zastav sa: minútu pred zrkadlom, päť minút pred svojou dušou a pätnásť minút pred svojím Bohom.
Horatius

Aby kresťan miloval, musí konať ako Boh: nečakať, že, bude milovaný, ale milovať ako prvý.
Chiara Lubichová

Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Trojice, a to nielen jednotlivca, ale i spoločnosť.
Chiara Lubichová

Ak by sa Boh stal majákom do nocí našich dní, nepoznali by sme slovo nuda. Nie. On dokáže brieždením ozdobiť každé smutné ráno.
Chiara Lubichová

Iba s Ježišom je možné, aby v nás stále žil nový človek.
Chiara Lubichová

Boh má na všetko copyright, diabol iba kopirák.
Pavel Kosorin

Rozdiel medzi kazateľom a Bohom je ten, že Boh dokáže osloviť i hluchého.
Pavel Kosorin

Možno by sa Biblia začala viac čítať, keby Boh prišiel so súťažou: Vyhrajte týždeň v nebi.
Pavel Kosorin

Na Bohu sa mi páči to, že svoju štedrosť neprejavuje iba na Vianoce.
Pavel Kosorin

Hlinené nádoby musia prejsť pieckou, aby slúžili ľuďom. A ľudia rovnako tak, aby mohli slúžiť Bohu.
Pavel Kosorin

Človek vie, čo chce – Boh vie, ako to dopadne.
Pavel Kosorin

Boh pracuje skrze našu odvahu – diabol skrze náš strach.
Pavel Kosorin

Boh sa smeje, keď vidí našu smrteľne vážnu tvár.
Pavel Kosorin

Boh má plné zuby tých, ktorí ho majú plné ústa.
Pavel Kosorin

Boh nerobí zázraky, keď sa človeku nechce robiť.
Pavel Kosorin

Niekedy ťa Boh vyžmýka ako citrón, ale nikdy ťa neodhodí.
Pavel Kosorin

Nehovor že modlibou prenikáš k Bohu – modlitbou by mal Boh prenikať do teba.
Pavel Kosorin

Boh nehľadá odvážnych ľudí, hľadá ľudí, ktorým by mohol dodať odvahu.
Pavel Kosorin

Najlepším liekom na trému je modlitba – keď sa naučíš rozprávať s Najvyšším, so všetkými vysoko postavenými už to pôjde ľahko.
Pavel Kosorin

Tie najlepšie nápoje lisuje Boh z ovocia Ducha.
Pavel Kosorin

Keď dáš Bohu niečo, na čom Mu záleží, dostaneš späť to, na čom záleží tebe.
Pavel Kosorin

Bohovia sa vyvinuli. Teraz sú nebezpeční aj tí, ktorí neexistujú.
Gabriel Laub

Stvoriteľ ľudí mal ako Picasso rôzne obdobia: biele, čierne, žlté, červené. Už by mohol prejsť k obdobiu konštruktívnemu.
Gabriel Laub

V kresťanstve hovorí Boh iba tak mimochodom človeku: nehraj tragédiu alebo nebo a peklo na zemi. Nebo a peklo som si vyhradil ja.
Ludwig Wittgenstein

V každom človeku je priepasť, ktorú môže naplniť iba Boh.
Blaise Pascal

Ak poznáme Boha bez toho, aby sme poznali svoju biedu, dospejeme k pýche. Ak poznáme svoju biedu bez toho, aby sme poznali Boha, dôjdeme k zúfalstvu. Ak poznáme Krista, prídeme do stredu, v ktorom môžeme nájsť i Boha i svoju biedu.
Blaise Pascal

Boh vštepuje náboženstvo do ducha dôvodmi a do srdca milosťou.
Blaise Pascal

Úctu človeka k sebe samému treba takmer nanovo objaviť. Je zakorenená vo všeobecne zabudnutej pravde, že sám Boh si nás váži.
Romano Guardini

K Bohu nejdeme krokmi, ale láskou.
Aurelius Sanctus Augustinus

Boha nemožno milovať bez lásky k blížnemu a blížnych nemožno milovať bez ľahostajnosti k sebe.
Aurelius Sanctus Augustinus

Nemôže mať Boha za Otca ten, kto pohŕda Cirkvou ako matkou.
Aurelius Sanctus Augustinus

Nešťastný je človek, ktorý pozná všetko, okrem teba Bože.
Aurelius Sanctus Augustinus

Rob to, čo dokážeš a modli sa za to, čo nedokážeš – a Boh dá, aby si to dokázal.
Aurelius Sanctus Augustinus

Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.
Gustave Flaubert

Boh má prácu pre každého človeka.
Ernest Hemingway

S človekom žijúcim skutočne bez Boha som sa ešte nikdy nestretol. Namiesto toho som sa vždy stretával s človekom nepokojným.
Fiodor Michajlovič Dostojevskij

Milovať nejakého človeka znamená vidieť ho tak, ako ho vidí Boh.
Fiodor Michajlovič Dostojevskij

Keby Boh neexistoval, bolo by všetko dovolené.
Fiodor Michajlovič Dostojevskij

Na svete existuje toľko hladujúcich ľudí, že Boh k nim môže prichádzať len vo forme chleba.
Móhandás Karamčand Gándhí

Iste by som bol kresťanom, keby kresťania nimi boli 24 hodín denne.
Móhandás Karamčand Gándhí

Hinduizmus je neúnavné hľadanie pravdy. Je to náboženstvo pravdy. Pravda je Boh. Popieranie Boha sme poznali, ale popieranie pravdy nikdy.
Móhandás Karamčand Gándhí

Viem, Boh nepotrebuje nikoho, ale Ježiš chce, aby sme mali podiel na jeho starostiach o ľudí. Nepotrebuje naše diela, ale potrebuje našu lásku.
Terézia z Lisieux

Boh pomáha tým, ktorí si pomôžu sami.
Benjamin Franklin

Ak chcete pobaviť Pána Boha, zoznámte ho so svojimi plánmi do budúcna.
Woody Allen

Kto dáva chudobnému, požičiava Bohu.
Victor Hugo

Boh je rafinovaný, ale nie je zlomyseľný.
Albert Einstein

Zo všetkých otcov má najlepšie nervy Boh.
Tomáš Janovic

Keby Boh neexistoval, museli by sme si ho vymyslieť.
Voltaire

To, že ľudia prestali veriť v boha, neznamená, že už neveria ničomu. Naopak, veria všetkému.
Gilbert Keith Chesterton

Bohov si vážim, ale držím sa od ních čo najďalej.
Konfucius

V každom dobrom človeku sídli Boh, i keď nevieme aký.
Lucius Annaeus Seneca

Usudzujem, že Pán Boh, keď tvoril človeka, precenil svoje možnosti.
Oscar Wilde

Ježiš na vás stále čaká v tichu.
Matka Tereza

Ak ľudia príjmu Boha do vlastného srdca, stávajú sa jeho spolupracovníkmi. Ak ho nepríjmu, aj to je odpoveď Boha.
Matka Tereza

Máme moc byť v raji s Bohom už teraz, byť šťastní s ním aj v tejto chvíli, ak milujeme ako on miluje, ak pomáhame ako on pomáha, ak dávame ako on dáva, ak slúžime ako on slúži.
Matka Tereza

Ja nie som nič iné, iba malá ceruza v Božích rukách. To on ňou píše. To on myslí. To on rozhoduje.
Matka Tereza

Nedávajte to, čo vám zvyšuje. Musíte dať to, čo vás stojí urobiť obetu, zrieknuť sa toho, čo vás priťahuje tak, že váš dar má v Božích očiach cenu.
Matka Tereza

Boh stvoril muža a ženu, ale zabudol si to dať patentovať, preto každý hlupák môže robiť to isté.
George Bernard Shaw

Aký krásny pár sú dvaja veriaci s tou istou nádejou, s tým stým ideálom, s takým istým spôsobom života a s takým istým postojom slúžiť! (TERTULLIANUS)

Hľadať Boha nakoniec značí objaviť, že Boh nás hľadal prvý. (EMIL KRAPKA)

Čím hlučnejší je dnešný svet, tým mlčanlivejší sa zdá Boh. (GERTRUD VON LE FORT)

Máme zničené životy, ale sme dobrí ľudia a máme milosť. A aj keď nemusíme konať dobro, aby nás Boh miloval, chcem pre neho konať dobro. (LACEY STURM)

Všetky naše dni sú v Božích rukách a pretože život a milosrdenstvo pramenia z tohto zdroja, niet ani najmenšieho dôvodu znepokojovať sa. (JÁN XXIII.)

Múdre je milovať anjelov, ale vychádzať i s čertami. (MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS)

Aby si bol krásny, zastav sa: minútu pred zrkadlom, päť minút pred svojou dušou a pätnásť minút pred svojím Bohom. (HORATIUS)

Bože, daj mi pokojnú myseľ, aby som prijal veci, ktoré zmeniť nemôžem. Daj mi silu, aby som zmenil veci, ktoré zmeniť môžem. A daj mi múdrosť, aby som rozlíšil jedno od druhého. (REINHOLD NIEBUHR)

Myslím si, že mnohí ľudia považujú Boha za potrebného na vysvetlenie existencie sveta a najmä existencie života. Mýlia sa, ale náš vzdelávací systém je taký, že mnohí ľudia o tom nevedia. (CLINTON RICHARD DAWKINS)

Boh šepká v radostiach, prihovára sa v problémoch a kričí v bolesti. (CLIVE STAPLES LEWIS)

K Bohu nejdeme krokmi, ale láskou. (AURELIUS SANCTUS AUGUSTINUS)

Najväčším dobrom pre človeka je žiť, pracovať a radovať sa len pre Boha. (FRANTIŠEK SALESKÝ)

V najúchvatnejšej chvíli, keď kňaz hovorí ‚Hore srdcia‘, mali by sme mať srdcia hore u Boha, a nie dolu na zemi, v myšlienkach na pozemské veci. Kňaz sa vtedy zo všetkých síl usiluje zavrhnúť všetky starosti o tento život a mať srdce v nebi u milosrdného Boha… (CYRIL JERUZALEMSKÝ)

Bez práce a bez tvojej účasti ani samo božstvo neurobí s tebou zázrak. (JÁN KALINČIAK)

Dokážem milovať Boha preto, že mi dáva slobodu ho poprieť. (RABÍNDRANÁTH THÁKUR)

Ak chcete pobaviť Pána Boha, zoznámte ho so svojimi plánmi do budúcna. (WOODY ALLEN)

To, čo si 60% až 80% súčastníkov predstavuje pod slovom Boh, našťastie neexistuje. (KARL RAHNER)

Bohu sa nepáčime pre veľké skutky, ale pre lásku, s akou konáme. (FRANTIŠEK SALESKÝ)

Bohov si vážim, ale držím sa od ních čo najďalej. (KONFUCIUS)

Ja som cesta, pravda a život. (JEŽIŠ KRISTUS)

Kto verí, nikdy nie je sám – ani počas života, ani počas smrti. (BENEDIKT XVI.)

Aby kresťan miloval, musí konať ako Boh: nečakať, že, bude milovaný, ale milovať ako prvý. (CHIARA LUBICHOVÁ)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Najlepší z najlepších!

Powered by Live Score & Live Score App